LAMPADA UNIFLAMMA

MODLITEWNIK ŚW. SZARBELA ZA BLISKI WSCHÓD

„Aby zmienić świat na lepszy, najpierw musisz zmienić samego siebie poprzez zjednoczenie z Bogiem”.

Św. Szarbel

„Wspólnie chcemy dziś rozpalić płomień nadziei. Lampy, które złożymy, będą znakiem światła, które wciąż świeci w nocy. Chrześcijanie są bowiem światłem świata (por. Mt 5,14) nie tylko wtedy, gdy wszystko wokół jest jasne, lecz również kiedy w mrocznych momentach historii nie ulegają ciemnościom, które ogarniają wszystko i posilają knotek nadziei oliwą modlitwy i miłości. Gdy bowiem wyciągamy ręce ku niebu w modlitwie i kiedy wyciągamy rękę do brata, nie szukając własnej korzyści, wówczas płonie i świeci ogień Ducha, Ducha jedności, Ducha pokoju”.

Franciszek

MODLITWA WSTĘPNA

„Niech Bliski Wschód nie będzie już łukiem wojennym napiętym między kontynentami, ale gościnną dla ludów i religii arką pokoju. Umiłowany Bliski Wschodzie, niech oddalą się od ciebie ciemności wojny, żądzy władzy, przemocy, fanatyzmu, niesprawiedliwych zarobków, wyzysku, ubóstwa, nierówności i braku uznania praw. «Niech będzie w tobie pokój!» (Ps 122 [122], 8), niech będzie w tobie sprawiedliwość, niech spoczywa nad tobą Boże błogosławieństwo!”.

Módlmy się teraz wspólnie za wszystkie ofiary wojny, aby Wszechmogący Bóg obdarzył je życiem wiecznym i pokojem bez końca i wziął je w swe miłujące ramiona. Módlmy się także za nas wszystkich, abyśmy, niezależnie od naszej przynależności religijnej, żyli w zgodzie i pokoju, mając świadomość, że w oczach Boga wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.

MODLITWA O POKÓJ

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abym mógł,
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Św. Franciszek z Asyżu

MODLITWA ZA BLISKI WSCHÓD

Boże Najwyższy, Panie czasu i dziejów, Ty stworzyłeś świat z miłości i nigdy nie przestajesz wylewać swoje błogosławieństwa na Twe stworzenia. Pomimo ogromu cierpienia i śmierci, pomimo pokus przemocy, niesprawiedliwości i niegodziwego zysku towarzyszysz swoim synom i córkom z czułą miłością Ojca.

Ale my, ludzie, niewdzięczni za Twoje dary i pogrążeni w troskach i ambicjach, które są nazbyt doczesne, często zapominaliśmy o Twoich planach pokoju i zgody. Zamknęliśmy się w sobie i w naszych partykularnych interesach, a obojętni na Ciebie i na innych, zabarykadowaliśmy drzwi dla pokoju. Powtórzyło się zatem to, co prorok Jonasz słyszał o Niniwie: niegodziwość ludzi sięgnęła nieba (por.  Jon 1,2). Nie wznieśliśmy ku Niebu czystych rąk (por.  1 Tm 2, 8), lecz z ziemi po raz kolejny wzniosło się głośne wołanie niewinnej krwi (por.  Rdz 4, 10). W historii Jonasza mieszkańcy Niniwy posłuchali głosu Twojego proroka i w nawróceniu znaleźli zbawienie. Także i my, Panie, zawierzając Tobie liczne ofiary nienawiści człowieka względem człowieka, przyzywamy Twego przebaczenia i błagamy o łaskę nawrócenia:
Panie, nasz Boże, w tym mieście dwa symbole świadczą o odwiecznym pragnieniu ludzkości, aby zbliżyć się do Ciebie: meczet Al-Nuri z minaretem Al Hadba i kościół Matki Bożej od zegara. Jest to zegar, który od ponad stu lat przypomina przechodniom, że życie jest krótkie, a czas cenny. Naucz nas rozumieć, że powierzyłeś nam swój plan miłości, pokoju i pojednania, abyśmy mogli go realizować w czasie, w krótkim okresie naszego ziemskiego życia. Spraw, byśmy zrozumieli, że tylko bezzwłoczne wprowadzenie w życie tego planu miłości pozwoli odbudować to miasto i ten kraj, i uleczyć serca rozdarte bólem. Pomóż nam, abyśmy nie spędzali naszego czasu służąc naszym własnym egoistycznym korzyściom, osobistym lub grupowym, ale w służbie Twojego planu miłości. A kiedy pobłądzimy, spraw, abyśmy mogli słuchać głosu prawdziwych mężów Bożych i nawrócić się w porę, aby nie ogarnęło nas znowu zniszczenie i śmierć.
Zawierzamy Ci tych, których ziemskie życie zostało przerwane brutalną ręką ich braci, błagamy Cię również w intencji tych, którzy czynili zło swoim braciom i siostrom: niech okażą żal, dotknięci mocą Twojego miłosierdzia.

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO SZARBELA

Kyrie eleison, Chryste eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, MÓDL SIĘ ZA NAMI
Święty Szarbelu, MÓDL SIĘ ZA NAMI,
Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, WZMACNIAJ NASZĄ WIARĘ
Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Szarbelu, lekarzu uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Szarbelu, hojny Dawco przepełniający wszystko,
Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Szarbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Szarbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Szarbelu, wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający Błogosławieństwami stworzenia,
Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Szarbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłości każde cierpienie,
Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka,
Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Szarbelu
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa, był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi poprzez okazywane im miłosierdzie. Za jego wstawiennictwem prosimy: zaszczep w naszych sercach zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcania się. Amen.

MODLITWA DO ŚW. SZARBELA

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.
Amen.

MODLITWY DO MATKI BOŻEJ „CEDRU LIBANU”

O Maryjo, Ty, która zostałaś nazwana „Cedrem Libanu”, spójrz na Twoje dzieci, które dziś i zawsze proszą o Twoją matczyną, prowadzącą dłoń. Uproś nam wiarę, abyśmy nie upadali pod ciężarem naszego życia podobnie jak cedry, które nie uginają się pod naporem wiatru.
Rozwijaj w nas nadzieję, nadzieję zmartwychwstania, w której – w co wierzymy – tak jak Twój Boski Syn nam to objawił, możemy docenić prawdziwą radość, która powinna być naszym udziałem. Droga Matko, pomnażaj naszą miłość, którą powinniśmy okazywać Trójcy Przenajświętszej: Ojcu, Synowi i Duchowa Świętemu; naszą synowską miłość do Ciebie oraz prowadź nas do doskonałej miłości bliźniego, nie w teorii, lecz w stałej modlitwie i praktyce. Teraz klęczę u Twoich stóp, o umiłowana Matko, prosząc o błogosławieństwo i Twoje wstawiennictwo u Twojego Boskiego Syna dla wszystkich, dla siebie, wszystkich naszych rodzin i przyjaciół a zwłaszcza dla Bliskiego Wschodu.
Królowo świata, Królowo Libanu, módl się za nami.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LIBAŃSKIEJ:

O Matyjo, Królowo gór i mórz! Królowo naszego ukochanego Libanu – którego chwała została przez Ciebie przyniesiona, chciałaś, aby był Twoją ozdobą, o Dziewico w swej czystości bielsza od jego śniegu! Twój zapach to kwiaty tych gór, tak wzniosły jak cedry! Prosimy Cię, dobra i kochająca Matko, zachowaj pokój i harmonię w tym kraju. Wzmocnij w sercach jego synów wiarę ich przodków, i uchroń ich przed hipokryzją i błądzeniem, tak jak to czyniłaś to do tej pory! Nie pozwól naszemu Libanowi stracić źródło swojej siły i jego piękna. Na koniec błagamy Cię potężna Królowo, o jedność wiary i synowskie podporządkowanie Stolicy Piotrowej dla wszystkich chrześcijan korzących się u Twych stóp, oddając Ci cześć jako naszej Królowej i Pani całego świata

MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANYCH CHRZEŚCIJAN

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.