PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZACH PARAFII ŚW.  AP. PIOTRA I PAWŁA

W LEMBARGU I KONOJADACH

 1. wstęp na teren cmentarza  możliwy jest wyłącznie  w godzinach otwarcia lub do zmroku,
 2. zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,
 3. obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 4. posegregowane śmieci i odpady  należy składać do pojemników udostępnionych przez zarządcę cmentarza,
 5. zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń,
 6. obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,
 7. zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, działania siły wyższej,  czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii,
 8. przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,
 9. woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,
 10. na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 4. ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 5. sporządzania zabudowy grobu (np. położenie kostki), wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
 6. przemieszczania nagrobków,
 7. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,
 8. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
 9. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,
 10. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca,
 11. umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,
 12. sadzenia drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion,
 13. wypalania śmieci,
 14. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,
 15. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,
 16. wprowadzania zwierząt,
 17. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,
 18. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,
 19. uprawiania żebractwa.