Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny 


Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Chryste elejson, Chryste elejson.

Kyrie elejson, Kyrie elejson.

Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.

Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości – módl się na nami

Matko miłosierdzia

Matko litości i łaski

Matko ofiarności i dobroci,

Matko poświęcenia i służby,

Wszechmocy błagająca,

Szafarko Bożego miłosierdzia,

Ucieczko grzeszników i winowajców,

Wspomożycielko głodnych i spragnionych,

Schronienie bezdomnych i tułaczy,

Opiekunko ubogich i uciśnionych,

Obrończyni wdów i sierot,

Drogowskazie błądzących i zagubionych,

Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,

Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,

Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,

Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.

Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.

Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia  Bożego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas  wszystkich Jego hojnością – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,

Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask – wyjednaj nam zmiłowanie Boże.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.


K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.

W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.


Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.